Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Natuurvoedingsadviseur/Leefstijlcoach/Gewichtsconsulente, mevrouw C. A. van Slooten-Dercksen, handelende als zelfstandig gevestigd Natuurvoedingsadviseur/Leefstijlcoach/Gewichtsconsulente. Tevens in het bezit van het Nederlandse diploma Verpleegkundige (niet praktiserend). (verder aangeduid als Leefstijlcoach).

Cliënt, diegene aan wie door de leefstijlcoach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). (verder aangeduid als hij).

Praktijkadres, de locatie waarop de praktijk van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente wordt uitgeoefend.

Arts, de huisarts of specialist door wie de cliënt is doorverwezen naar de leefstijlcoach.

 

Artikel 2. Algemeen

De leefstijlcoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, of bij de cliënt op locatie, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis

De leefstijlcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de leefstijlcoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij een coachingstraject volgt.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de leefstijlcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de leefstijlcoach doorgeeft, is de leefstijlcoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de leefstijlcoach de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de leefstijlcoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

De leefstijlcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leefstijlcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de leefstijlcoach verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling door de cliënt aan de leefstijlcoach per bankoverschrijving te geschieden. De cliënt krijgt een factuur van de betalingen. Pakketten, samengesteld door de leefstijlcoach, dienen vooraf betaald te worden.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De leefstijlcoach heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de leefstijlcoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de leefstijlcoach verzekerd is.
Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij een coachingstraject volgt bij de leefstijlcoach.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leefstijlcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.